Sanosil Super 25 AG (chladiace veže)

Účinný proti
  • baktériám, vírusom, kvasinkám, plesniam, hubám, biofilmom
Vhodný na
  • dezinfekciu vody v chladiacich systémoch, chladiacich vežiach, napr. v elektrárňach, petrochémii, atď.

Sanocil Super 25 Ag (chladiace veže) – podrobné technické údaje

 

Fyzický stav:                                   

Kvapalina čistá ako voda. V koncentrovanej forme dáva trochu ostrú /štipľavú vôňu. V používaných koncentráciách je bez chuti a bez zápachu.

Hustota/ Objemová hmotnosť:      1,196 kg/dm³ (pri 20°C)

Bod varu:                                        114.0° C pri 1013 millibar

                                                          53.5° C pri     80 millibar

                                                          41.0° C pri     40 millibar

Bod tuhnutia:                                    -51.0° C

pH hodnota:                                     cca pH 1,2

Penivosť:                                          Sanosil Super 25 AG (chladiace veže) nevytvára penu

Biodegradovateľnosť:                      

Sanosil Super 25 AG (chladiace veže) nezaťažuje životné prostredie. Jeho hlavná zložka, peroxid vodíka, neznečisťuje odpadové vody, pretože pri jeho rozklade vzniká len voda a kyslík (2 H2O2 = 2 H2O + O2), teda látky, ktoré neznečisťujú životné prostredie.

Horľavosť:                                       

Sanosil Super 25 AG (chladiace veže) je nehorľavý. Kontakt s oxidovateľnými látkami môže však spôsobiť spontánne zapálenie. Z uvedených dôvodov by také materiály ako vlna, drevo, slama, ropa, olej, uhlie, textil, atď. nemali prísť do kontaktu so Sanosilom Super 25 AG (chladiace veže).

Korózne vlastnosti :                        

Proti korózii sú odolné: hliník 99,5% (bez obsahu Fe), chrómniklová oceľ, napr. 1.4301, 1.4401, 1.4571, PP, PVC, PE.

Korózny účinok:                               Koncentrácia: 1%, Časová expozícia: 24 h, Teplota: 50°C

Rozpustnosť vo vode:                    

Sanosil Super 25 AG (chladiace veže) je úplne rozpustný vo vode a môže sa s ňou miešať v akomkoľvek pomere.

Zvlhčovanie a adhézia:                    

Zvlhčovacia schopnosť a adhézne vlastnosti vody zmiešanej so Sanosilom Super 25 AG (chladiace veže) v akomkoľvek pomere sú podobné ako vlastnosti samotnej vody.

Tvorba povlaku:                               

Sanosil Super 25 AG (chladiace veže) nevytvára žiaden povlak na dezinfikovaných povrchoch.

Bielenie:                                           

Sanosil Super 25 AG (chladiace veže) v predpísaných koncentráciách a teplotách pod 50ºC nespôsobuje žiaden bieliaci efekt.

Povrchové napätie:                          (Noüy kruhová metóda, 20°C)

 

Hodnota kyslosti (SH):                     

Hodnota kyslosti podľa Soxhlet– Henkela (SH) je množstvo 0,25 N roztoku hydroxidu sodného v ml potrebného na neutralizáciu 100 ml roztoku pri použití fenolftaleínu ako indikátora (pH 8,3).

 

Toxicita:                                           

Klasifikovaná ako „relatívne neškodný“ podľa Hodge  -  Sterner (1949), Ind. Hyg. Quar. 10.93-96 CIVO-TNO 03.11.1980 JvH.

                                                               LD50       > 2000 mg/kg [2]

Sanosil Super 25 AG (chladiace veže) nie je ani karcinogén ani mutagén.

Kategórie: Súbory na stiahnutie: