Pitná voda

Kvalita pitnej vody musí byť taká, aby jej konzumácia a používanie nespôsobovalo žiadne ohrozenie zdravia. Jeden z dôležitých cieľov pri úprave podzemnej i povrchovej vody je odstránenie všetkých látok, ktoré môžu byť škodlivé z biologického alebo toxikologického hľadiska alebo môžu spôsobovať technické problémy v distribučných sieťach, v zásobníkoch pitnej vody alebo u spotrebiteľa.

Nevýhody spojené s tradičnými metódami dezinfekcie sa môžu odstrániť použitím dezinfekčného prostriedku Sanosil Super 25 Ag.

Sanosil Super 25 Ag je ideálnym dezinfekčným prostriedkom pre aplikáciu do vody a vodných systémov. Dosahuje vynikajúcu účinnosť už pri nízkych koncentráciách. Pri správnom dávkovaní, ktoré sa dosahuje jednoduchým dávkovacím zariadením spojeným s vodomerom, je Sanosil neškodný a bezpečný pre dezinfekciu studenej i teplej vody.

Používanou aktívnou látkou je peroxid vodíka, ktorý je neškodný pre životné prostredie. V komplexnom výrobnom procese je táto látka stabilizovaná a katalyticky zosilnená účinkom koloidného striebra, čím sa dosahuje oveľa efektívnejší účinok proti mikroorganizmom. Vďaka týmto vlastnostiam patrí Sanosil k najúčinnejším prostriedkom aj na elimináciu biofilmov, ktoré atakuje nielen chemicky - ale na rozdiel od iných dezinfekčných prostriedkov – aj fyzicky.

Spoľahlivá účinnosť dezinfekčných prostriedkov Sanosil proti patogénnym baktériám, vírusom, kvasinkám, plesniam, prvokom, atď. bola opakovane testovaná a potvrdená rôznymi renomovanými medzinárodnými inštitúciami.

 

VYUŽITIE V NASLEDOVNÝCH OBLASTIACH:

 • Pitná voda
 • Vodárne, vodárenské zariadenia, vodovodné potrubia
 • Studne
 • Zariadenia pitnej vody - tanky s pitnou vodou, rezervoáre
 • Zásoby pitnej vody pre výnimočný stav - civilná ochrana, ozbrojené sily
 • Požiarna voda
 • Polievacia voda
 • Procesná voda
 • Chladiace systémy
 • Bazénová voda
 • Odpadová voda

 

VÝHODY SANOSILU SUPER 25 Ag:

 • Účinne a spoľahlivo ničí baktérie, vírusy, kvasinky, huby a plesne
 • Zamedzuje opätovnej kontaminácii mikroorganizmami (dlhotrvajúci účinok)
 • Doteraz žiadna známa mikrobiálna rezistencia (2-fázový účinok)
 • Účinný vo vode pri teplotách 0 - 95°C
 • Nevytvára žiaden zápach, nespôsobuje zmenu farby
 • Žiadne nebezpečenstvo v prípade predávkovania
 • Žiadne karcinogénne ani mutagénne účinky
 • Žiadne toxické účinky v zriedenom stave
 • Nedráždi pokožku, oči a dýchacie orgány v zriedenom stave
 • Nezvyšuje hodnoty AOX a THM
 • Nehorí, nevybuchuje, nevytvára výbušné pary
 • Preniká do biofilmov a eliminuje ich vrstvy; ničí a odstraňuje biofilm nielen chemicky, ale i fyzicky
 • Ekologický produkt (nemá škodlivý účinok na životné prostredie, rozloží sa 100 % na vodu a kyslík)
 • Nezlučuje sa chemicky s inými prvkami
 • Nespôsobuje žiadnu zmenu pH

 

DEZINFEKCIA VODY VO VODÁRŇACH

Pozoruhodne dlhotrvajúci účinok Sanosilu Super 25 Ag ho predurčuje na dezinfekciu pitnej vody. Je efektívny najmä v dlhých vodovodných potrubiach alebo v diaľkovodných  rozvodných systémoch s tvorbou priehradiek a predĺženým časom zádrže. Sanosil Super 25 Ag nespôsobuje ani zmeny chute ani zápachu vody.

Požadované dávkovanie a minimálny kontaktný čas Sanosilu  Super 25 v akumulačných nádržiach pitnej vody závisí od kvality vody, množstva a typu patogénnych mikroorganizmov, teploty, ako aj od dĺžky a kvality vodovodných potrubí. Pitná voda v uzatvorených komorách (nádržiach) bez cirkulácie môže byť udržiavaná bez mikrobiologického znečistenia viac-menej  natrvalo s použitím Sanosilu Super 25 Ag. Dokonca aj po dlhšom čase si voda udržiava svoju čerstvú chuť. Voda nemá žiadnu chuť po dezinfekčnom prostriedku.

Požadované dávkovanie a minimálny kontaktný čas Sanosilu  Super 25 Ag v akumulačných nádržiach pitnej vody závisí od kvality vody, množstva a typu patogénnych mikroorganizmov, teploty, ako aj od dĺžky a kvality vodovodných potrubí.

Nasledovné štandardné, približné hodnoty sú platné pre minimálny kontaktný čas v akumulačných nádržiach pitnej vody:

 

Sanosil Super 25 Ag

mg/l (ppm)

100% baktericídny účinok

99,9 % baktericídny účinok

30

1 hod. 20 min.

40 min.

25

3 hod.

2 hod.

20

4 hod.

2 hod.

15

24 hod.

12 hod.

10

48 hod.

24 hod.

5

96 hod.

48 hod.

 

Maximálna dávka Sanosilu Super 25 Ag na úpravu pitnej vody na koncovom bode je 74 mg/l (ppm).

Minimálna zvyšková koncentrácia v pitnej vode je približne 1 – 5 mg/l (ppm).

Použitie plnoautomatickej meracej a riadiacej  jednotky Sanosil je povinné pre dávkovanie a monitorovanie obsahu Sanosil Super 25 Ag vo vodárňach.

 

Dezinfekcia pri úprave pitnej vody vo vodárňach sa obyčajne vykonáva v dvoch stupňoch:

 

 1. Dezinfekcia surovej vody

     V závislosti od kvality surovej vody približne 5 – 50 mg/l (ppm) Sanosil Super 25 Ag sa pridáva do surovej vody pomocou dávkovacieho čerpadla. Po filtrácii a sedimentácii sa upravená pitná voda vedie do vodnej akumulačnej nádrže.

 

 1. Bezpečnosť distribučnej siete

     Obsah dezinfekčného prostriedku Sanosil v pitnej vode vo vodojeme sa monitoruje pomocou meracej a riadiacej  jednotky Sanosil. Dávkovacie čerpadlo bude automaticky pridávať požadované množstvo Sanosilu Super 25 Ag, ak meraná koncentrácia klesne pod hodnotu 1 – 5 mg/l (ppm), ktorá je predpísaná pre mikrobiologickú bezpečnosť siete.

 

 Dezinfekcia komôr s pitnou vodou

(Zásoby pitnej vody pre výnimočný stav, Civilná ochrana, Ozbrojené sily)

Pitná voda v uzatvorených komorách (nádržiach) bez cirkulácie môže byť udržiavaná bez mikrobiologického znečistenia viac-menej  natrvalo s použitím Sanosilu Super 25 Ag.

Dokonca aj po dlhšom čase si voda udržiava svoju čerstvú chuť. Voda nemá žiadnu chuť po dezinfekčnom prostriedku.

V závislosti od kvality surovej vody a od materiálu a štruktúry povrchu nádrže na pitnú vodu, vyžaduje sa počiatočná dávka cca 25 – 50 mg/l (ppm) Sanosilu Super 25 Ag. Minimálna zostatková koncentrácia Sanosilu Super 25 Ag by mala byť 3 – 5 mg/l (ppm).

V hermeticky uzatvorených komorách je táto dávka dostatočná na to, aby bola garantovaná sterilita na niekoľko mesiacov.

Monitorovanie zvyškovej koncentrácie Sanosilu Super 25 Ag sa môže vykonávať pomocou ručnej meracej súpravy Sanosil (Sanosil Hand Measuring Kit) alebo pomocou plnoautomatických meracích a ovládacích zariadení Sanosil (Sanosil Measuring and Control Units).

 

Povrchová dezinfekcia rezervoárov na pitnú vodu a vodovodných potrubí

Sprievodné látky v pitnej vode z vápenných, okrových a iných aglomerovaných nánosov na stenách a povrchoch tankov a rezervoárov na pitnú vodu poskytujú ideálne podmienky pre rast rias, baktérií, plesní, atď. Aby sa zamedzilo rastu škodlivých mikroorganizmov na týchto povrchoch i v samotnej pitnej vode, tanky a nádrže by mali byť starostlivo čistené a dezinfikované v pravidelných intervaloch.

Navyše, legislatívne opatrenia môžu v prípade potreby nariadiť dôkladné čistenie a dezinfekciu nádrží pitnej vody alebo ju vyžadujú po uvedení zariadenia do činnosti po dlhšej prestávke.

 

Čistenie rezervoárov

Čistiaci prostriedok Sanosil Clean TW bol špeciálne vyvinutý  na čistenie a údržbu  zariadení na pitnú vodu ako sú tanky, nádrže rezervoáre, studne, vodovodné  potrubia a siete, úpravne vody, atď.

Chemicky čisté organické a anorganické kyseliny obsiahnuté v čistiacom prostriedku Sanosil Clean TW spolu s biologicky degradovateľnými inhibítormi a povrchovo aktívnymi látkami sú mimoriadne vhodné na odstraňovanie rias, nánosov železa, vápenca a mangánu, atď.

 

Dezinfekcia rezervoárov

Po dôkladnom vyčistení povrchov (odstránenie nečistôt a nánosov, atď. ) prostriedkom Sanosil Clean TW a povrch vystrieka. Následne sa všetky steny vystriekajú 2-3 % roztokom Sanosil Super 25 Ag. Po ošetrení sa povrch stien neoplachuje a neneutralizuje

Po tomto dezinfekčnom procese môže byť nádrž naplnená pitnou vodou.

 

Dezinfekcia potrubí

Na odstránenie voľných nečistôt z potrubí sa musí príslušný systém prepláchnuť vodou.

Na dezinfekciu potrubí sa používajú dve rôzne metódy:

 

 1. Kontaktná metóda

Pri tejto metóde sa dezinfekčný prostriedok Sanosil Super 25 Ag nechá pôsobiť v potrubí istý čas.

Minimálny kontaktný čas je 12 hodín.

Na tento dezinfekčný postup sa používajú rôzne koncentrácie Sanosilu Super 25 v závislosti od materiálu a povrchovej štruktúry potrubí, ktoré sa majú dezinfikovať.

 1. hladké povrchy potrubí (plastové, kovové): 100 mg/l (ppm)
 2. drsné povrchy potrubí (kameň, betón, liatina): 160 mg/l (ppm)
 3. drsné povrchy potrubí (staré potrubia): 200 mg/l (ppm)

 

Spotreba

Spotreba Sanosilu Super 25 Ag na 1000 m dĺžky potrubia je uvedená v nasledovnej tabuľke:

 

Priemer potrubia

Spotreba Sanosil Super 25 Ag /v litroch/

 

100 mg/l

160 mg/l

200 mg/l

100 mm

0,80

1,28

1,60

150 mm

2,12

3,38

4,24

200 mm

3,14

5,02

6,28

250 mm

4,90

7,84

9,80

300 mm

7,06

11,28

14,12

400 mm

12,60

20,16

25,20

 

 

Plnenie potrubia

Kým sa potrubia plnia vodou, pridávajte do nej potrebné množstvo Sanosilu Super 25 Ag proporcionálne k plniacej vode pomocou dávkovacieho čerpadla Sanosil PipeDos Dosing Unit.

Koncentrácia Sanosilu Super 25 Ag sa meria meracími prúžkami Sanosil alebo ručnou meracou súpravou Sanosil Hand-Measuring Kit. Pokiaľ prebieha dezinfekčný proces, na krátky čas by sa mali otvoriť hydranty, aby sa zabezpečila ich dôkladná dezinfekcia.

Po naplnení vodou, potrubie obsahujúce vodu a Sanosil Super 25 Ag sa musí hermeticky uzatvoriť, aby sa predišlo akémukoľvek ďalšiemu znečisteniu mikroorganizmami.

Potrubie s vodou obsahujúcou Sanosil Super 25 Ag by nemalo byť zapojené do ostatných rozvodných sietí.

 

 1. Prietoková metóda

V prípade potrubí s veľkým nominálnym priemerom odporúčame dezinfekciu s použitím Sanosilu Super 25 Ag prietokovou metódou približne 12 hodín aplikáciou takého istého dávkovania ako v prípade kontaktnej metódy.

Množstvo vody použité na preplachovanie musí cirkulovať dva alebo tri razy počas cca 12 hodín. Voda použitá na prietokovú metódu môže byť znovu použitá na ďalšie preplachovacie cykly.

 

 1. Dezinfekcia počas tlakovej skúšky

Použitie Sanosilu Super 25 Ag počas tlakovej skúšky je veľmi vhodná metóda na dezinfekciu potrubnej siete. Naplňte potrubia ako v prípade kontaktnej metódy. Vysoký tlak vytvorený počas tlakovej skúšky natlačí vodu obsahujúcu Sanosil Super 25 Ag do pórov a prasklín materiálu potrubí, čím sa zlepší účinok dezinfekčného prostriedku.

 

 1. Po opravách

V prípade prasknutia potrubia by sa mal v ňom udržiavať mierny tlak, aby sa zabránilo vniknutiu baktérií a nečistôt do siete. Náhradné časti by sa mali dezinfikovať 100 – 200 mg/l (ppm) roztoku Sanosil Super 25 Ag. Po vykonaní opravy alebo položení nového potrubia by malo byť potrubie prepláchnuté Sanosilom Super 25 Ag.

Počas dezinfekcie potrubí otvorte hydranty, aby sa zabezpečila aj ich dezinfekcia Sanosilom Super 25 Ag.

 

 1. Postup v prípade znečistených potrubí

Znečistené alebo špinavé potrubie by sa malo vyčistiť a dezinfikovať prostriedkom SanoClean Forte, jemne peniacim čistiacim a dezinfekčným prostriedkom v jednom. SanoClean Forte obsahuje vyváženú zmes špeciálne vybraných povrchovo aktívnych činidiel, ktoré – v kombinácii medzi sebou a komponentmi dezinfekčných prostriedkov – dosahujú ideálny čistiaci účinok.

 

Ekologické údaje

 

Peroxid vodíka (aktívna látka)

Sanosil Super 25 Ag nie je škodlivý pre životné prostredie. Jeho hlavná zložka, peroxid vodíka, nie je škodlivá ani pre odpadové vody, pretože sa rozkladá na vodu a kyslík (2H2O2 = 2H2O + O2), t. j. neškodné vedľajšie produkty.

Ak dôjde k rozliatiu, Sanosil Super 25 Ag by sa mal ihneď opláchnuť veľkým množstvom vody. Sanosil® je neškodný pre odpadové a podzemné vody!

Toxicita voči rybám (Fish toxicity - Goldorfen, 48 hodín) pre Sanosil Super 25 Ag:

LC0                         20 mg/liter (100% Sanosil Super 25 Ag)

LC50                       70 mg/liter (100% Sanosil Super 25 Ag)

LC100                      80 mg/liter (100% Sanosil Super 25 Ag)

 

Striebro (stabilizátor)

Príklady pre oficiálne dovolený obsah striebra v pitnej vode v:

USA, Kanada, Rusko, Japonsko                                0,05 mg/l (ppm)

Európska Únia                                                        0,08 mg/l (ppm)

Švajčiarsko                                                            0,10 mg/l (ppm)

 

 1. j. voda upravená Sanosilom Super 25 Ag má obsah striebra 10 – 20 krát NIŽŠÍ ako je povolená hranica koncentrácie v príslušných krajinách.

Svetová zdravotnícka organizácia WHO odporúča maximálnu, neškodnú hranicu pre príjem striebra v pitnej vode 0,1 mg/l.

Pri požití 1 litra pitnej vody upravenej Sanosilom Super 25 Ag (10 mg/l) je príjem množstva striebra do 0,005 mg/l; t. j. 20 krát MENEJ ako je hraničná hodnota odporúčaná WHO ako neškodné množstvo.

 

Výňatok zo „Smerníc WHO pre kvalitu pitnej vody“ (WHO/SDE/WSH/03.04/14)

Na základe súčasného epidemiologického a farmakokinetického poznania celkové životné množstvo orálne prijatého striebra okolo 10 g môže byť považované za neškodné (NOAEL - no observed adverse effect level). Keďže príspevok pitnej vody k tejto hranici (NOAEL) býva obyčajne zanedbateľný, stanovenie smernej hodnoty pre zdravie v tejto sa nepovažuje za nevyhnutné. Na druhej strane, môže nastať špecifická situácia, keď sa strieborné soli používajú na zabezpečenie bakteriologickej kvality pitnej vody. Vyššie hodnoty obsahu striebra – do hodnoty 0,1 mg/l (koncentrácia, ktorá udáva celkovú dávku počas 70 rokov polovičnej hodnoty NOAEL 10 g pre človeka) môžu byť teda tolerované bez akéhokoľvek zdravotného rizika.

Detailné informácie o hore uvedenej WHO smernici obsahuje:  Document Des T 204/en.

Čistiarne odpadových vôd

Biologické čističky odpadových vôd nie sú poškodzované odpadovými vodami upravenými Sanosilom Super 25 Ag. V skutočnosti Sanosil Super 25 Ag / peroxid vodíka je špecificky používaný na zlepšenie čistiacej schopnosti kanalizačných čistiarní.

 

Odstraňovanie v recipientoch

Čo sa týka eliminácie roztokov Sanosil Super 25 Ag, musia sa dodržiavať všetky zákonné ustanovenia vydané príslušnými miestnymi orgánmi. V každom prípade sa musí dôkladne sledovať, aby koncentrácia odstraňovaného roztoku neprekročila 20 mg/l (ppm) (pomer medzi odstraňovaným roztokom a recipientom). Tam, kde to nie je možné, roztok, ktorý sa má odstrániť, by mal byť ďalej zriedený vodou predtým, než dôjde k preplachovaniu.

 

 

                                                                                              

 

Sanostrips 200

rýchle meranie obsahu dezinfekčného prostriedku Sanosil vo vode
Detail

Sanosil Super 25 Ag

univerzálny koncentrovaný dezinfekčný prostriedok pre profesionálne použitie, vhodný na povrchovú dezinfekciu, dezinfekciu aerosólom a dezinfekciu vody.
Detail