OCHRANA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

Predmety kultúrnej hodnoty tvoria neoddeliteľnú súčasť ľudskej civilizácie. Predstavujú nielen nesmierne hodnoty tvorby ľudského ducha obsahujúce bohaté a nenahraditeľné zdroje informácií, ale reprezentujú aj obrovské ekonomické hodnoty. Hlavnou úlohou pamäťových a fondových inštitúcií je sprístupňovať tieto hodnoty širokej verejnosti a súčasne chrániť ich pre budúce generácie. Ochrana a predĺženie životnosti hmotného kultúrneho dedičstva je nielen morálnou povinnosťou našej spoločnosti, ale má aj silné legislatívne zakotvenie v povinnosti pamäťových inštitúcií v tejto oblasti.

 

Mikrobiologická kontaminácia objektov kultúrneho dedičstva môže spôsobovať nielen degradáciu prírodných organických materiálov a degradáciu týchto objektov, ale môže vytvárať aj vážne problémy pri ochrane zdravia pracovníkov i návštevníkov pohybujúcich sa v mikrobiologicky kontaminovaných priestoroch múzeí, galérií, archívov a knižníc. Svedčí o tom aj reálna situácia v mnohých takýchto inštitúciách najmä v súvislosti s nevhodnými klimatickými podmienkami uloženia mnohých predmetov kultúrnej hodnoty.

 

Problémy nespočívajú ani tak v dezinfekcii či sterilizácii jednotlivých objektov, na ktoré je možné aplikovať technológie v špeciálnych zariadeniach. Problém spočíva skôr v aplikácii vhodných a účinných, pritom environmentálne prijateľných prostriedkov na priestorovú celoplošnú dezinfekciu s dokumentovanými účinkami na rôzne typy materiálov a objektov, ktoré sa v ošetrovaných priestoroch nachádzajú.

 

Na základe interdisciplinárnej spolupráce medzi Slovenským národným múzeom, Fakultou chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a spoločnosťou Sanosil SK, s. r. o., sa v rámci výskumného projektu sledovala a vyhodnotila v laboratórnych a reálnych  podmienkach vhodnosť aplikácie dezinfekčného prostriedku Sanosil Super 25 Ag (S010) vo forme hmloviny vytvorenej zariadením Sanosil Halo pre potreby preventívnej aj akútnej ochrany priestorov a objektov kultúrneho dedičstva, účinnosť tohto dezinfekčného systému na odstránenie mikrobiálnej kontaminácie z objektov pozostávajúcich z rôznych typov materiálov vyskytujúcich sa v múzeách, galériách, archívoch a knižniciach, ako aj jeho pôsobenie na tieto materiály a možný negatívny vplyv (vedľajšie účinky) dezinfekcie na zmenu ich vybraných (optických) vlastností. Ďalej sa vyhodnocovala účinnosť dezinfekčného systému Sanosil na odstránenie mikrobiálnej kontaminácie z prostredia a priestorov, v ktorých sú uvedené objekty umiestnené a dlhodobý/preventívny účinok na udržanie mikrobiologickej čistoty v sledovaných priestoroch a na sledovaných objektoch.

 

Na základe získaných výsledkov je možné vyhodnotiť, že navrhovaný dezinfekčný systém je účinný na odstránenie mikrobiálnej kontaminácie z predmetov a priestorov, v ktorom sú objekty umiestnené. Po viacnásobnej aplikácii dezinfekčného systému sa aj pri silne kontaminovaných zbierkových predmetoch  a priestoroch dosiahla účinnosť 95 – 100 %.

 

Z nameraných výsledkov ďalej vyplýva, že modifikácia povrchov vzoriek dezinfekčným prostriedkom spôsobuje minimálny až akceptovateľný rozdiel z hľadiska celkovej farebnej diferencie pre predmety z testovaných materiálov. Aplikácia dezinfekčného prostriedku nespôsobuje poškodenie zbierkových predmetov z hľadiska viditeľnej zmeny farby, ani neznižuje ich estetickú hodnotu.

 

Okrem akútneho účinku je však veľmi dôležité využitie preventívne – na dezinfekciu priestorov a vzduchotechniky (klimatizácie), ktorá v prípade kontaminovaného prostredia, ale aj mikrobiologického znečistenia samotnej klimatizácie, môže toto znečistenie prenášať aj do vydezinfikovaných čistých priestorov.

 

Výhoda tohto systému dezinfekcie spočíva okrem samotnej účinnosti proti patogénnym mikroorganizmom, vírusom, baktériám, kvasinkám, hubám a plesniam predovšetkým v ekologickej neškodnosti a jednoduchej a bezpečnej aplikácii. 

 

Na základe výsledkov výskumu môžeme konštatovať, že dezinfekčný systém Sanosil® sa už úspešne prakticky využíva v podmienkach mnohých pamäťových a fondov inštitúcií v rámci Slovenska.

 

Firma Sanosil SK, s. r. o. však pomerne často úspešne rieši aj havarijné stavy zatečenia priestorov a predmetov kultúrnej hodnoty v prípade prasknutého vodovodného potrubia či úniku vykurovacej vody z radiátorov.

 

Neváhajte preto a v prípade akýchkoľvek problémov uvedeného charakteru nás kontaktujte. Veríme, že spoločne vyriešime všetky vaše problémy s mikrobiologickou kontamináciou vašich objektov a priestorov.

Sanosil S003

dezinfekčný prostriedok so širokým spektrom aplikácií
Detail

Sanosil S010

účinný fungicídny dezinfekčný prostriedok
Detail

Sanosil Q-Jet

zariadenie na celopriestorovú povrchovú dezinfekciu
Detail