Nemocnice a polikliniky

Hygiena v nemocniciach, zdravotníckych zariadeniach a verejných budovách

Hygiena je veda, ktorá sa zaoberá prevenciou chorôb a zlepšovaním a udržiavaním zdravia na základe čistoty. Termín hygiena je gréckeho pôvodu a znamená umenie podporovania zdravia. Je odvodené od pomenovania gréckej bohyne zdravia nazývanej Hygieia. V istom zmysle hygiena znamená použitie všetkých prostriedkov na zabránenie rozšírenia infekčných chorôb, najmä pomocou čistoty a dezinfekcie. Počas prvej polovice 19. storočia neznamenala čistota a dezinfekcia nevyhnutnosť v oblasti medicíny. Až Ignaz Semmelweis, ktorý v roku 1840 prvý raz dokázal, že dezinfekcia môže zabrániť rozšíreniu chorôb, položil jej terajšie základy. Dnes je hygiena v nemocniciach predmetom seriózneho záujmu. Nahromadilo sa veľké množstvo poznatkov a dostupných je mnoho dezinfekčných metód. Neznamená to však, že všetko v tejto oblasti je jasné a vyriešené.

Podľa oficiálnych štatistík, viac ako 500 000 pacientov je ročne infikovaných baktériami, plesňami alebo vírusmi počas hospitalizácie v nemocniciach len v samotnom Nemecku. Stále sa zvyšujúci počet rezistentných mikroorganizmov na antibiotiká a rastúci priemerný vek pacientov a ich náchylnosť na infekčné choroby sú dva hlavné dôvody zvyšovania počtu infekčných chorôb nakazenia pacientov počas pobytu v nemocniciach. Tento druh infekcií nie je možné úplne eliminovať. Európske štúdie ukazujú, že takýmito chorobami sa nakazí 3,5 až 9,0 zo 100 pacientov. Istá štúdia Nemeckého Ministerstva zdravia prichádza k záverom, že až 25 % z týchto nakazení by sa mohlo vyhnúť. (Štúdia zaznamenáva zníženie rizika infekcie, ak sa v nemocniciach a na klinikách zavedie prísny a aktívny manažment kvality a správnej hygieny. Výsledky štúdie: preukázateľný 26 % pokles.) Rovnaké aspekty však možno aplikovať aj na ostatné zdravotnícke zariadenia či podobné verejné budovy.

 

Ekonomické aspekty správne aplikovaných hygienických opatrení

Infekčné choroby nakazenia pacientov počas pobytu v nemocniciach nie sú len nevyhnutným zlom pre pacientov. Generujú tiež nutné náklady pre zdravotné poisťovne, nemocnice a kliniky. Vysoké riziko infekcie vedie k vyššej absencii personálu a môže poškodiť reputáciu príslušnej inštitúcie.

Náklady spôsobené správnymi hygienickými opatreniami môžu byť rýchlo kompenzované ziskom z výskytu menšieho množstva infekčných ochorení v nemocnici. Nižšie infekčné riziko pre nemocničný personál sa prejaví v nižšom počte vymeškaných dní v dôsledku chorôb. Navyše, nižšie infekčné riziko môže mať pozitívny vplyv na imidž príslušnej inštitúcie. Súkromní pacienti sa veľmi zaujímajú o reputáciu nemocnice alebo kliniky aj z tohto pohľadu.

 

Správny dezinfekčný prostriedok - ťažký výber

Väčšina dezinfekčných prostriedkov používaných v súčasnosti obsahuje jednu alebo viac nasledujúcich základných zložiek: aldehydy, alkoholy, fenoly, halogény a kvartérne amónne soli (Quats).

Pri výbere je potrebné zvažovať najmä tieto aspekty:

Spektrum účinnosti: Mnoho dezinfekčných prostriedkov na trhu je schopné ničiť len malý rozsah mikroorganizmov spôsobujúcich choroby. Takýto výber môže viesť užívateľa k falošnému pocitu bezpečnosti, pretože spoľahlivosť takýchto dezinfekčných prostriedkov je diskutabilná.

Použitie: Produkty, ktoré sú negatívne ovplyvnené teplotou, povrchovou štruktúrou a/alebo sú inaktivované prítomnosťou proteínov, nie sú stabilné vo svojej spoľahlivosti. Ľahko zápalné/horľavé produkty okrem toho prinášajú aj riziko vzniku požiaru.

Toxicita: Niektoré komponenty z hore uvedených dezinfekčných prostriedkov môžu mať negatívne bočné účinky. Podráždenia pokožky môžu vznikať ako dôsledok odmasťovacích a dráždiacich vlastností dezinfekčného prostriedku. Výpary a aerosóly niektorých prostriedkov môžu dráždiť dýchacie cesty. Niektoré z dezinfekčných prostriedkov používaných v súčasnosti sú dokonca podozrivé z karcinogénnych vlastností.

Korózia: Niektoré komponenty z uvedených produktov majú korozívny účinok na kovy a/alebo syntetické materiály.

Ekológia: Chemické zloženie (a následne biologická degradovateľnosť) väčšiny zložiek dezinfekčných produktov na trhu je taká, že ich možno považovať za škodlivé pre životné prostredie.

 

Dôležité požiadavky, ktoré musí spĺňať dezinfekčný prostriedok

Spoľahlivá biocídna účinnosť:

· dezinfekčný prostriedok musí zničiť prítomné patogénne organizmy rýchlo a spoľahlivo

· nesmie mať žiadne medzery v spektre účinnosti

· musí zabraňovať mikrobiologickej rekontaminácii

· nemala by vzniknúť žiadna rezistencia mikroorganizmov proti dezinfekčnému prostriedku

· musí byť registrovaný a schválený v príslušnej krajine používania.

Bezproblémové správanie sa produktu počas používania:

· dezinfekčný prostriedok musí byť bezpečný a ľahko používateľný

· nesmie uvoľňovať žiadne problematické a nežiaduce vedľajšie produkty

· počas jeho požívania by nemala vznikať žiadna vôňa ani zápach

· nesmie mať žiadne korozívne účinky na dezinfikovaný materiál

· musí byť ekologický a pokiaľ možno úplne biologicky degradovateľný

· mal by byť vhodný na dezinfekciu stieraním, postrekom ako aj vytváraním hmly.

Presvedčivá kvalita a servis za prijateľnú cenu:

  • dezinfekčný prostriedok by mal mať dobrý pomer: cena/výsledok/návratnosť
  • mal by mať dlhú životnosť prakticky bez straty účinnosti počas skladovania
  • mal by byť dostupný široký rozsah príslušných zariadení na jeho aplikáciu
  • servis vo forme detailného know-how pre jednotlivé spôsoby používania ako aj dlhodobé skúsenosti v oblasti dezinfekcie by mali byť ľahko dostupné
  • výroba dezinfekčných prostriedkov musí spĺňať príslušné ISO štandardy a musí priebežne garantovať vysokú kvalitu produktov.

Sanosil® dezinfekčné prostriedky spĺňajú všetky uvedené požiadavky pre aplikáciu v nemocniciach, zdravotníckych zariadeniach a verejných budovách.  Sú dostupné v rôznych koncentráciách a v rôznych veľkostiach kontajnerov, aby čo najlepšie vyhovovali požiadavkám zákazníkov. Všetky typy produktov sa dodávajú zo skladu v nádobách a kontajneroch veľkosti 5, 10, 25, 200 alebo 1000 litrov.

 

Sanosil S010

účinný fungicídny dezinfekčný prostriedok
Detail

Sanosil Q-Jet

zariadenie na celopriestorovú povrchovú dezinfekciu
Detail