Klimatizácia a vzduchotechnika

Práčky vzduchu alebo zvlhčovače vzduchu sa často používajú v papierenskom, tlačiarenskom a textilnom priemysle, ale aj v iných priemyselných odvetviach. Používajú sa buď na zabezpečenie konzistentnej hladiny relatívnej vlhkosti vzduchu v danom priestore – požiadavka niektorých výrobných procesov – alebo na znižovanie obsahu prachu vo vzduchu vo výrobných halách.

Klimatizačné systémy sa, samozrejme, široko využívajú najmä v spoločenských, administratívnych, zdravotníckych, obchodných, obytných, pracovných či iných priestoroch.

Klimatizačné systémy, ktoré sú len zriedkavo alebo nedostatočne čistené, môžu spôsobovať akútne respiračné ochorenia a - za určitých podmienok – trvalé poškodenie zdravia v dôsledku enormného rozšírenia patogénnych mikroorganizmov v priestore.

Od roku 1960 sa symptómy týchto chorôb označujú často ako choroby vyskytujúce sa v „chorých budovách“. Výskyt chorôb spojených s „chorými budovami“ sa neustále zväčšuje a ich spoločné symptómy sa prejavujú ako bolesti hlavy, žalúdočná nevoľnosť, infekčné ochorenie dýchacích ciest, závraty, podráždenie očných spojiviek ako aj únava.

Ako zvlhčovače alebo práčky vzduchu kontaminované mikroorganizmami poškodzujú vaše zdravie? Voda v zvlhčovačoch alebo práčkach vzduchu môže byť znečistená najrôznejšími mikroorganizmami (baktérie, plesne, améby), ktoré pochádzajú zo samotného priestoru alebo z vonkajšieho vzduchu.

Podmienky pre rast mikroorganizmov z hľadiska podmienok v týchto zariadeniach sú optimálne z hľadiska teploty, vlhkosti a výživných látok. Preto sa môžu mikroorganizmy veľmi rýchlo rozmnožovať (najmä v stojatej vode) a pomerne v krátkom čase kontaminovať ďalšie časti systému.

Mechanickým odparovaním kontaminovanej vody sa vytvára aerosól, ktorý obsahuje veľké množstvo patogénov; tieto sa môžu v takejto forme dostávať do pľúc. Následne sa aerosól rýchlo rozširuje do všetkých priestorov. Samotné mikroorganizmy alebo ich bakteriálne toxíny (endotoxíny) uvoľňujúce sa počas rozkladu gram negatívnych baktérií môžu po vdychovaní spôsobiť rôzne choroby. Tu je niekoľko príkladov:

Alergia na klimatizáciu (Humidifier fever): Hlavné symptómy tohto typu ochorenia sa prejavujú vysokou teplotou, triaškou, podráždením hrdla, dýchavičnosťou, ale často aj bežnými ťažkosťami ako sú bolenie hlavy, únava a bolesťou svalov. Obyčajne sa tieto ťažkosti vyskytujú na začiatku týždňa („Monday fever“), 4 – 8 hodín po začiatku práce. Mimo znečistených priestorov dôjde k zlepšeniu stavu po 12 – 24 hodinách. Dlhotrvajúce zdravotné problémy spôsobené touto príčinou sa prejavujú len v zriedkavých prípadoch.

Pľúcna alergia na klimatizáciu (Humidifier lung) (exogenic allergic alveolitis): Táto vážna choroba môže byť opísaná ako alergická reakcia pľúcnej dutiny na mikrobiálne antigény (najmä aspergillus, termofilné aktinomycéty, micropolyspora faen alebo pullularia). Prejavuje sa čiastočne podobne ako „Humidifier fever“; charakteristické symptómy sú dýchavičnosť, kašeľ, zahlienené dýchacie cesty a depresia. Lekárska diagnóza poukazuje na obmedzenú funkciu pľúc a zvýšený počet bielych krviniek ako aj tieň na pľúcach na ich röntgenovom zábere. V dôsledku pomalého priebehu choroby nie je ľahké zachytiť jej priebeh už v počiatkoch. Úplné uzdravenie, t.j. normálne fungovanie pľúc, nemožno očakávať dokonca ani po liečení alebo po skončení pôsobenia kontaminovaného vzduchu. Takéto alergické reakcie sa môžu prejavovať tiež ako astmatické záchvaty.

Riešenia, t.j.  – prevenciu pred chorobami – je možné dosiahnuť udržiavaním obsahu mikroorganizmov všetkých častí systémov na nízkej úrovni.

Systém analýzy rizika a stanovenie kritických kontrolných bodov (HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points)

Prvým krokom je dôkladná analýza celého systému klimatizácie z hľadiska rizikových faktorov, ktoré sa musia pravidelne kontrolovať (požiadavka HACCP).

Príklady:

 • Filtračné vložky (špina, prach, CFU – Colony Forming Units –tvorba viditeľných kolónií mikroorganizmov)
 • Výmenník tepla (špina, prach, CFU)
 • Zásobáreň vody (biofilm, baktérie, prvoky, riasy, plesne)
 • Separátor kvapiek (biofilm, baktérie, plesne)
 • Separátor kondenzovanej vody (funkčná efektívnosť, plesne)
 • Rozvody vzduchu (špina, prach, CFU)
 • Iné

Dezinfekčné prostriedky typu Sanosil sú vysoko efektívne, univerzálne aplikovateľné, majú široké spektrum účinnosti a sú založené na báze peroxidu vodíka a striebra. Kombinovaním účinku týchto zložiek sú ideálne vhodné na dezinfekciu vody, pretože – na rozdiel od iných biocídnych prípravkov: 1) majú schopnosť penetrovať do biofilmov; 2) majú dlhotrvajúci účinok; 3) prakticky 100 % dezinfekčného prostriedku sa rozkladá na vodu a kyslík.

Dôležité vlastnosti - Dezinfekčné prostriedky Sanosil:

 • majú schopnosť zničiť biofilm
 • spoľahlivo spomaľujú opätovnú kontamináciu a preto sú ideálne na dezinfekciu vody
 • na rozdiel od ultrafialových lámp sú aplikovateľné aj v zakalenej vode
 • sú stabilné dokonca aj pri vysokej teplote vody; v skutočnosti, ich účinnosť sa zvyšuje so zvyšovaním teploty
 • nevytvárajú žiaden zápach v upravenej vode alebo vzduchu
 • nespôsobujú žiadne podráždenie kože, očí alebo dýchacích orgánov
 • nie sú ani toxické, ani karcinogénne ani mutagénne
 • v používaných koncentráciách sú neškodné pre životné prostredie: hlavný komponent – peroxid vodíka – neznečisťuje odpadové vody, pretože sa rozkladá na vodu a kyslík bez akýchkoľvek znečisťujúcich vedľajších produktov.

 

Presvedčivý účinok dezinfekčných prostriedkov Sanosil je uznávaný (zoznam DGHM - Deutschen Gesellschaft für Mikrobiologie und Hygiene) a bol testovaný a potvrdený vo viac ako 270 štúdiách (vykonaných medzinárodne uznávanými laboratóriami a univerzitami) voči rôznym patogénom.

Dezinfekčný prostriedok Sanosil je vysoko účinný proti gram pozitívnym a gram negatívnym baktériám, spórom, vírusom, kvasiniek a plesní ako aj proti širokému spektru prvokov.

Ako svoj hlavný komponent, dezinfekčný prostriedok Sanosil používa pre životné prostredie neškodný peroxid vodíka, ktorý je viazaný stabilizačným činidlom a jeho účinnosť je zvýšená prídavkom striebra. Týmto sa dosahuje výrazný antibakteriálny efekt v porovnaní s normálnym peroxidom vodíka. Striebro je neviditeľné, bez škodlivých účinkov a efektívne spomaľuje opätovnú mikrobiologickú kontamináciu. Elementárny kyslík uvoľnený z peroxidu vodíka atakuje bunečné steny mikroorganizmov priamym kontaktom. Chemickou reakciou kyslíka s molekulami bunečných stien dochádza k ich denaturácii a rozkladu. Baktericídny efekt je zintenzívnený striebornými iónmi, ktoré sa viažu na disulfidický mostík špecifických proteínov mikroorganizmov, čím dochádza k ich deaktivácii alebo vyzrážaniu.

Sortiment produktov (Sanosil Super 25 AG - Chladiace veže, Sanosil S015)

Dezinfekčné prostriedky Sanosil na úpravu vody sú dostupné v rôznych koncentráciách a - v závislosti na konkrétnej aplikačnej koncentrácii – ich efektívnosť je prakticky identická.

Aplikácia dezinfekčných prostriedkov Sanosil

V závislosti na konštrukcii klimatizačného systému môžu byť aplikované dva rôzne postupy, ktoré môžu byť kombinované alebo použité samostatne. Keďže každý postup by mal byť vyhodnocovaný individuálne, nemožno dať žiadne definitívne odporúčanie, ktorý z nich by sa mal použiť.

Variant 1 - Diskontinuálna dezinfekcia:

V prípade, že hodnoty analýzy vody sú kritické z hľadiska hygieny, vyžaduje sa mechanické vyčistenie celého zariadenia s následnou dezinfekciou (vysokotlakové čistiace zariadenie, použiť respirátor typu P3). Najprv by sa mala vypustiť kontaminovaná voda. Potom by sa očistené povrchy (prázdna zásobná nádrž, separátor kvapiek, atď.) mali nastriekať roztokom buď 3 – 6 % Sanosilu Super 25 AG (Chladiace veže) alebo 20 – 40 % Sanosilu S015. Mali by sa dezinfikovať čerpadlá, potrubia a dýzy a zásobná nádrž by sa mala naplniť čerstvou vodou. Potom pomocou dávkovacieho zariadenia pridajte 1000 ml prostriedku Sanosil Super 25 na m3 vody a uveďte výparník alebo obehové čerpadlo do prevádzky (neaktivujte dúchadlo). Presvedčte sa – pokiaľ je to možné - že všetky časti, ktoré prichádzajú do styku s vodou, prišli do kontaktu s dezinfekčným roztokom. Po 8 – 12 hodinách expozície (najlepšie cez noc), roztok sa môže vypustiť. (Roztok sa môže vypustiť do odpadu bez akýchkoľvek problémov; nie je potrebná ani jeho neutralizácia ani oplachovanie.) Vyčistené a vydezinfikované zariadenie je takto pripravené na používanie.

Variant 2 - Priebežné dávkovanie:

Na priebežné dávkovanie pridávajte Sanosil Super 25 AG (Chladiace veže) / S015 v množstve okolo 0,5 – 50 ppm (podľa požiadaviek) do zariadenia (predtým vyčisteného a naplneného čerstvou vodou) pomocou dávkovacieho čerpadla alebo dávkovacieho zariadenia. Dávkovanie dezinfekčného prostriedku SanosilÒ závisí od rôznych faktorov ako je teplota vody, stupeň jej znečistenia organickými látkami, množstvo pridávanej čerstvej vody, atď. Treba tiež vziať do úvahy, že obsah peroxidu vodíka vo vzduchu, ktorý vychádza zo zariadenia, by nemal prekročiť maximálne povolenú hodnotu 0,5 ppm. Pomocou kontinuálnej dezinfekcia sa môžu výrazne predĺžiť intervaly potreby čistenia zariadenia.

Sanosil Super 25 Ag

univerzálny koncentrovaný dezinfekčný prostriedok pre profesionálne použitie, vhodný na povrchovú dezinfekciu, dezinfekciu aerosólom a dezinfekciu vody.
Detail

Sanostrips 200

rýchle meranie obsahu dezinfekčného prostriedku Sanosil vo vode
Detail

Sanosil S010

účinný fungicídny dezinfekčný prostriedok
Detail